Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for handel med Vejle Allested El ApS

 
1.     INDLEDNING
Nedenstående betingelser gælder for alle leverancer og ordrer, såfremt der ikke foreligger anden skriftlig aftale, og regnes for accepteret ved accepten af Vejle Allested El ApS tilbud, ordrebekræftelse eller faktura.
Specielle betingelser fra købers side, specificeret i købers ordre, er ikke bindende for Vejle Allested El ApS, med mindre skriftlig accept foreligger.

2.     TILBUD
De opgivne priser er excl. moms og eventuelle andre afgifter. Vejle Allested El ApS kan frit tilbagekalde tilbud, indtil købers accept er kommet frem til Vejle Allested El ApS. Tilbud bortfalder, såfremt accept ikke er kommet frem til Vejle Allested El ApS senest 30 dage fra tilbudsdato, med mindre andet er angivet i tilbuddet.
Vejle Allested El ApS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre prislister og katalogmateriale. Opgivne mål og tekniske specifikationer i katalogmateriale er af vejledende Vejle Allested El ApS påtager sig intet ansvar for fejl i ovennævnte materiale.

3.     ORDRE
Enhver ordre er noteret under forbehold af strejke, lock-out, krig og krigsførelse samt anden force majeure.
Køb er endeligt, når Vejle Allested El ApS har bekræftet ordren derved, at ordrebekræftelse er fremkommet til køber. Vejle Allested El ApS forbeholder sig ret til at ændre en i ordrebekræftelse angiven pris, såfremt der indtræffer ændringer i valutakurser, toldsatser, afgifter og transportomkostninger. Dette gælder også ved løbende leverancer med hensyn til den del af leverancen, som på tidspunktet for en eventuel regulering endnu ikke er leveret. Vejle Allested El ApS er ikke forpligtet til at levere yderligere, såfremt køberen har misligholdt sine betalingsforpligtelser for tidligere delleverancer. Vejle Allested El ApS forbeholder sig ret til at kræve bankgaranti el. lign. for ordre omfattende produkter, der må anses for at være så køberspecificerede, at alternativ anvendelse er usandsynlig. Annullering accepteres kun efter aftale og mod betaling af påløbne omkostninger og dækningsbidrag.

4.     LEVERING/FORSENDELSE
Leveringen sker ab Vejle Allested El ApS adresse i Broby, såfremt der ikke foreligger anden skriftlig aftale. Forsendelsen sker på købers regning og risiko.
Dersom Vejle Allested El ApS ikke har modtaget nogen skriftlig instruks for forsendelse, vælges transportmiddel af Vejle Allested El ApS.

5.     LEVERINGSTID
Vejle Allested El ApS er uden ansvar for forsinkelser eller forhindringer, som skyldes force majeure eller andre forhold, der unddrager sig selskabets indflydelse eller kontrol, herunder manglende oplysninger fra købers side. De i tilbud og ordrebekræftelse opgivne leveringstider overholdes så vidt muligt. Vejle Allested El ApS påtager sig intet ansvar for følgerne af en evt. forsinkelse, og en sådan giver ikke køber ret til at hæve købet, hvis levering finder sted inden 8 uger efter den fastsatte
leveringstid. Vejle Allested El ApS er heller ikke ansvarlig for følgerne af en forsinkelse, selvom denne skyldes grov eller simpel uagtsomhed, og selvom forsinkelsen strækker sig ud over den fastsatte leveringstid med tillæg af ovennævnte antal uger.

6.     EMBALLAGE
Emballage der ikke er beregnet særskilt godskrives ikke. Særskilt beregnet emballage godskrives – ved franko returnering i ubeskadiget stand inden 60 dage fra leveringen – til den fakturerede værdi, med mindre andet er anført på fakturaen. Eksportemballage tages ikke retur, uanset om denne er beregnet særskilt eller ej.

7.     BETALING
Gældende betalingsbetingelser fremgår af tilbud, ordrebekræftelse og faktura. Ved betaling efter den oplyste betalingstermin tillægges morarente svarende til nationalbankens udlånsrente plus 8% p.a.
Ved manglende betaling sendes der rykkerskrivelse ud med for tiden pålydende gebyr for erhverv kr. 300,- og for private kr. 100,-
Betaling sker, hvis ikke andet er aftalt, netto 8 dage fra fakturadato. Ved ordrer på kr. 100.000,00 og derover erlægges betaling således, hvis ikke andet er aftalt:
30% ved ordreafgivelse
60% ved aflevering af udført arbejde
10% ved aflevering af slutdokumentation
Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger på grund af eventuelle modkrav, som Vejle Allested El ApS ikke har anerkendt. Såfremt køber ikke overholder fastlagte betalingsterminer, er Vejle Allested El ApS ikke forpligtet til yderligere levering. Dersom varer, der ifølge aftale eller kontrakt skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages, er købesummen forfalden til betaling, når leverancen meldes færdig til levering. Varer, som ikke rettidigt aftages og betales af køber, kan Vejle Allested El ApS efter valg lade bortsælge for købers regning efter advis til køber, eller oplægge varerne for købers regning, således at køber skal betale de med oplagringen forbundne omkostninger samt rentegebyr som forannævnt, indtil betaling. Ved oplagring henligger varerne for købers risiko.

8.     EJENDOMSFORBEHOLD
Det leverede forbliver Vejle Allested El ApS ejendom, indtil betaling er lagt fuldt ud.

9.     RETURVARER
Returnering af varer kan kun ske efter forudgående skriftlig aftale. Godtgørelse sker til fakturapris, hvis Vejle Allested El ApS enten ved fejlekspedition eller på grund af fabrikationsfejl er skyld i, at en returnering er nødvendig. I andre tilfælde må returnering ske franco, og modtages varerne i hel og ubeskadiget tilstand, krediteres fakturabeløbet -20%. Såfremt returnerede varer ikke er fejlfri, debiteres køber for reparationen.

10.     REKLAMATIONER
Eventuelle reklamationer over mangler eller andre straks synlige mangler må ske inden 8 dage efter modtagelsen. For rekvirerede servicebesøg, der ikke er motiveret af mangler ved det leverede, er Vejle Allested El ApS berettiget til godtgørelse.

11.     REKLAMATION
Varer der er behæftet med konstruktions-, fabrikations- eller materialefejl, repareres hurtigst muligt inden for normal arbejdstid, eller ombyttes uden beregning inden for 12 måneder, når de sendes franko til Vejle Allested El ApS. Reklamationsfrist regnes fra det tidspunkt, hvor varerne er taget i brug, dog ikke senere end 2 måneder efter leveringen. De med reparationen eller ombytningen forbundne transport- og forsikringsomkostninger, herunder eventuelle rejseomkostninger, opholdsudgifter etc., såvel som eventuelle omkostninger i forbindelse med demontering og montering afholdes af køber. Stilles der krav om yderligere garanti som fx. i forbindelse med leverance af et solcelleanlæg, er Vejle Allested El ApS alene forpligtet heraf i det omfang, det er muligt for Vejle Allested El ApS at levere de af kunden angivne materialer med de krævede materialeegenskaber, og at leverandøren stiller samme garanti over for Vejle Allested El ApS og kan opfylde sine forpligtelser. Reparation eller ombytning kan ikke føre til nogen form for erstatningspligt for tab som følge af forsinkelse.

12.     BYGGELEVERANCEKLAUSULER
For så vidt – og kun i det omfang – leverede varer anvendes i byggeri i Danmark, sker leveringen med følgende byggeleveranceklausul, der er formuleret af Boligministeriets byggestyrelse:
Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke – eller kun med stor vanskelighed – kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang hans egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af hans eget kontraktforhold med hans køber. Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold.
Sagen behandles ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

13.     ANSVAR
Vejle Allested El ApS er forsikret gennem en professionel ansvarsforsikring hos Tryg med policenummer  655-142.348 Vejle Allested El ApS dækker driftstab, mistet fortjeneste / avancetab, tidstab, eller andre indirekte tab, samt tab af data. Det er en betingelse for dækning, at tabet er opstået som følge af en mangel/defekt/fejl ved et leveret ikke-seriefremstillet elektrisk produkt/anlæg eller en el-relateret arbejdsydelse op til 2.000.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed. Vejle Allested El ApS benytter Tryg Forsikring og deres til en hver tid gældende bestemmelser og forsikringsvilkår. Et evt. erstatningsansvar afgøres fra sag til sag af Tryg Forsikring.

14.     ANSVAR FOR MATERIELLETS SKADEFORVOLDELSE
(PRODUKTANSVAR)
Vejle Allested El ApS er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Vejle Allested El ApS eller andre, Vejle Allested El ApS har ansvaret for. Vejle Allested El ApS er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materiellet er i køberens besiddelse. Vejle Allested El ApS er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er Vejle Allested El ApS ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.
I den udstrækning, Vejle Allested El ApS måtte blive pålagt produktansvar over for tredje- mand, er køberen forpligtet til at holde Vejle Allested El ApS skadesløs. Disse begrænsninger i Vejle Allested El ApS ansvar gælder ikke, hvis Vejle Allested El ApS har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand
fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Vejle Allested El ApS og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet. Vejle Allested El ApS er aldrig ansvarlig for skader, der opstår i forbindelse med levering af immaterielle ydelser (f.eks. service, tjenesteydelser, arbejdsydelser eller lignende).
Vejle Allested El ApS ansvar for person- og tingskade er endvidere begrænset til 15.000.000 kr. Vejle Allested El ApS benytter Tryg Forsikring og deres til en hver tid gældende bestemmelser og forsikringsvilkår. Et evt. erstatningsansvar afgøres fra sag til sag af Tryg Forsikring.

15.     TVISTER
Køber er pligtig til efter Vejle Allested El ApS valg at lade sig sagsøge ved retten i Odense vedrørende ethvert mellemværende opstået i anledning af leverance fra Vejle Allested El ApS. Enhver tvist afgøres efter dansk ret.